THÔNG BÁO LIÊN QUAN COVID-19

THÔNG BÁO LIÊN QUAN COVID-19 CÔNG TY TNHH KHO VẬN NAM VIỆT SGL Số 03_TBHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP.HCM , ngày 25 tháng 02 năm 2020 THÔNG BÁO V/v:Giảm chi phí dịch vụ kho vận hỗ trợ khách hàng bị … Đọc tiếp THÔNG BÁO LIÊN QUAN COVID-19