QUY TRÌNH CHO THUÊ KHO, XUẤT NHẬP

SGL áp dụng quy trình kiểm soát QA-SGL và phần mềm hỗ trợ QBS giúp chuyên nghiệp hóa dịch vụ cho thuê kho và kiểm soát bằng hệ thống phầm mềm sẽ giúp tránh sai sót trong quá trình lưu kho, quản lý hàng hóa, lưu trữ hồ sơ chứng từ giúp khách hàng đơn giản hóa khâu vận hành