DỊCH VỤ LƯU TRỮ HỒ SƠ

dịch vụ lưu trữ hồ sơ với sự sắp xếp khoa học và có tổ chức của kho lưu trữ theo quy trình QA-SGL, và phần mềm chuỗi khối kiểm soát QBS. Tất cả thông tin và vị trí hồ sơ đều được mã hóa cẩn thận